top of page

הפתרון הבינארי

אם בחרת פתרון בינארי לדילמה שלך ניתן לפעול לפיו בבטחון כי כשאתם עושים מה שאתם רוצים אתם לא יכולים לטעות

אם הפתרון הבינארי שלך תלוי באחרים ייתכן  שביצוע הפתרון יעורר מחלוקת.

אבל כל מחלוקת מסתכמת בסופו של דבר, בשאלת כן/לא אחת או שתיים, ולכן הפתרון הבינארי הוא התהליך היעיל לאיתור שאלות המחלוקת.

רוצה הדגמה?

שלבי הפתרון הבינארי:

1. הגדרת נושא הבעיה ונכונות לפתור (בוצע)

2. בחירת אמצעי תקשורת לפתרון

3. משלוח הזמנה לצדדים נוספים (אם יש)

4. ניהול שיחת פתרון לפי המודל הבינארי

5. בחירת הפתרון המתאים לך

Logo-2020-trans.png

ראיתי כבר את ההדגמה

אני רוצה לקבל סיוע בפתרון והזמנת הצדדים האחרים

Logo-2020-trans.png
bottom of page