top of page
ברכות!

בחרת להתלונן במקום לפתור.

ייתכן שאין לך עניין לפתור דילמות ומחלוקות.

אם כך, סביר שהערך שיש לך מקיום דילמות ומחלוקות גדול יותר מהערך שיהיה לך מפתרונן.

ערך מדילמות ומצוקות נובע בדרך כלל מתשומת הלב שהסביבה מעניקה לך כתוצאה מהשפעתן עליך.

במקרה כזה, מוצע שלא למסור את המידע הנ"ל לאחרים שעלולים להפחית את תשומת הלב כשיסתבר להם שמדובר במניפולציה.

Logo-2020-trans.png

שלבי הפתרון הבינארי:

1. הגדרת נושא הבעיה ונכונות לפתור (בוצע)

2. בחירת אמצעי תקשורת לפתרון

3. משלוח הזמנה לצדדים נוספים (אם יש)

4. ניהול שיחת פתרון לפי המודל הבינארי

5. בחירת הפתרון המתאים לך

Logo-2020-trans.png

כל מחלוקת מסתכמת, בסופו של דבר, בשאלת כן לא אחת או שתיים. הפתרון הבינארי הוא התהליך היעיל לאיתור שאלות המחלוקת. רוצה הדגמה?

Logo-2020-trans.png

ראיתי כבר את ההדגמה

אני רוצה להזמין את הצדדים האחרים הנדרשים לפתרון

Logo-2020-trans.png
bottom of page