top of page

שיטת הגישור המקוון של דיספיוטק

Online Dispute Resolusion

מודל הגישור של דיספיוטק

מערכת המשפט בישראל, מוצפת בסכסוכים רבים שאינם מגיעים לפתרון רק משום העובדה שהצדדים לסכסוך אינם מסכימים אפילו על השאלות השנויות במחלוקת ביניהם. כשהצדדים אינם מסכימים על השאלות, ברור שאין שום אפשרות להגיע להסכמה על התשובות. לא אחת, מבינים עורכי הדין את כלל השאלות שבמחלוקת רק בשלב הסיכומים. לעתים כאשר מאוחר מדי לתקן תקלות בניהול ההליך.

גישור בשיטת דיספיוטק מנחה את הצדדים לסכסוך לנסח את השאלות הרלוונטיות לסכסוך באופן תמציתי וענייני ולהשיב עליהן. שאלות שייותרו במחלוקת, ינוסחו מחדש כשאלות משנה והצדדים ישיבו גם עליהן. וחוזר חלילה. במהלך תהליך זה, ייצרו הצדדים מפת סכסוך מדויקת ומפורטת הכוללת את השאלות שהצדדים מסכימים על התשובה להן ושאלות שהצדדים חלוקים על תשובתן.

כך למשל סכסוך על סכום דמי הבראה לעובד שעתי, עשוי להתברר בכלל כמחלוקת על שיעור המשרה, וסכסוך על שיעור המשרה עשוי להתברר כמחלוקת האם יש לכלול בשיעור המשרה תקופת חופשה בתשלום או לא. פירוק הסכסוך לשאלות היסוד שלו יאפשר יביא לצמצום מחלוקות למינימום ויאפשר לטפל בהן באופן ממוקד וענייני.

הנחת העבודה של מודל הגישור של דיספיוטק  היא, שהפרדת הסכסוך לשאלות קטנות רבות, יצמצם את חזית הסכסוך ובדרך כלל יביא לפתרונו המוסכם. גם במקרה שבסוף התהליך ייישארו שאלות במחלוקת, הצדדים יצאו נשכרים מהתהליך:

- התהליך מתחיל מיד עם קבלת החלטת שני הצדדים על השתתפות בו

- התהליך אינו מחייב פגישות פנים אל פנים

- התהליך מתנהל במקביל להליך המשפטי ולא מעכב אותו או משפיע עליו

- הסכסוך יהיה מצומצם קצר וזול יותר

- ההליך יתמקד בעיקר ויאפשר לצדדים ולבית משפט לתת לו את המקום הראוי

- הצדדים ידעו שמיצו את אפשרויות הפשרה (אפשר לחזור לתהליך בכל שלב)

- התהליך זול יותר מכל הליך גישור רציני אחר

על יסוד מודל הגישור של דיספיוטק אנו מפתחים בימים אלה מערכת טכנולוגית שתומכת במודל ומאפשרת את יישומו באופן מקוון. בימים אלה אנו עורכים פיילוט למודל הגישור של דיספיוטק בסכסוכי עבודה. עורכי דין שישתפו בפיילוט יקבלו אפשרות להשתתף גם בפיילוט המקוון.

ההשתתפות בהליך הגישור במסגרת הפיילוט אינו כרוך בעלות או התחייבות. ככל הליך גישור, גם הליך גישור של דיספיוטק אינו מחייב את הצדדים בדבר לפני חתימה על הסכם והוא חסוי וכפוף לתקנות בית המשפט (גישור) תשנ"ג-1993 (תקנות הגישור) ולכללים החלים על מו"מ לפשרה. הגישור ייערך בפני עו"ד גל גורודיסקי, מומחה לדיני עבודה ופנסיה, מגשר מוסמך בגישור כללי ומשפחתי החל משנת 2006.

כל צד יהיה רשאי להפסיק את הגישור ללא נימוק. דברים שיימסרו במסגרת הליך הגישור לא ישמשו ראיה בהליך משפטי אזרחי, לרבות היוזמה להפסקת הגישור ונימוקיה אם יהיו.


יישוב הסכסוך במערכת:

כל הליך הגישור נעשה ללא נוכחות הצדדים.

1. הצטרפות להליך הגישור משמעה הסכמה לפי נוסח הסכם ההסכם המצוי בין בעלי דין ומגשר בתוספת לתקנות הגישור

2. ההליך מתחיל כשהצדדים מנסחים את הסיפור שלהם במשפטים קצרים. במידה וישנו מגשר בהליך, הצדדים ידווחו למגשר על רשימת העילות וסכום כל עילה. ​יש לערוך ניתוח מפורט של רכיבי סכום התביעה לגורמיו, במשפטים קצרים

3. בשלב הבא, הצדדים ינסחו עבור כל עילה את השאלות הרלוונטיות לאותה עילה.

4. השאלות יהיו מנוסחות רק כשאלות שהתשובה עליהן היא כן או לא.

כל צד ישיב את תשובתו (כן או לא) על השאלה שניסח ויעבירו למגשר את השאלה עם התשובה.

5. המגשר יעבור על השאלות עם כל צד בנפרד ויסייע בהשלמת שאלות וניסוחים לפי הצורך

6. בשלבים הבאים המערכת תסייע לצדדים לנסח את השאלות שהם מעבירים לצד השני באופן שיביא להסכמה תוך יישום של כלים טכנולוגים וכללים משפטיים-כלכליים לפתרון השאלות שנותרו במחלוקת.

לעת עתה ובמסגרת פיילוט ליישום השיטה - השימוש במערכת אינו כרוך בעלות או התחייבות.

על מנת להירשם או לקבל פרטים נוספים - יש לפנות בטלפון להלן: 03-9753317.

bottom of page