top of page

דיספיוטק פסקי- דין

ניתוח כמותי של פסקי דין בבתי הדין לעבודה

ניתוח תוצאות פסקי הדין של בית הדין לעבודה במדד דיספיוטק: שחיקה מתמשכת בזכויות העובדים
מערכת דיספיוטק מופעלת על ידי חברת מתאגדים ישיר, שעוסקת בפיתוח טכנולוגיות ליישוב סכסוכים ופתרון חילוקי דעות. מערכת דיספיוטק מציגה מידע סטטיסטי אודות נתונים כמותיים בפסקי הדין בבתי הדין לעבודה שניתנו בתביעות עובדים נגד מעסיקים, כולל: סכום שכר הטרחה שנפסק לטובת העובדים, שיעור התביעות שמתקבלות בסכום כשלהו מתוך התביעות שמוגשות, ושיעור הסכום שנפסק מתוך הסכום שנתבע.
בימים אלה מציגה מערכת דיספיוטק ממצאים חדשים באשר לתוצאות פסקי הדין בבתי הדין לעבודה. לפי הממצאים ישנה שחיקה מתמשכת בתוצאות פסקי הדין לרעת העובדים.
עד היום הציגה דיספיוטק את מיקומו היחסי של כל שופטי בתי הדין לעבודה יחסית לשופטים האחרים: האם בהתאם לתוצאות פסקי הדין שלו, נוטה השופט/ת לטובת העובדים או לטובת המעסיקים.


המידע החדש במערכת, מאפשר להבין את השינוי בנטית השופט לאורך הזמן ומוכיח לגבי רוב השופטים מגמה אחידה בפסקי הדין המתאימה למיקומם היחסי. לדוגמא, שופט שתוצאתו היחסית היא נטוה לכיוון מסוים (נניח לצד המעסיקים) שומר בדרך כלל על נטיה זאת במשך השנים שנבדקו במערכת דיספיוטק (2014-2018).
כך למשל בודקת מערכת דיספיוטק את ממוצע שכר הטרחה שנפסק לטובת העובדים. כאשר נפסק שכר טרחה נגד העובד במקרה שתביעתו נדחית או שרק מעט ממנה מתקבל, נרשם סכום שכר הטרחה במערכת במינוס. נתוני המערכת החדשים מציגים את השינוי שקיים במהלך הזמן בממוצע שכ"ט שפוסקים השופטים.

המודול החדש איפשר לקבל מידע מצרפי ממערכת דיספיוטק על כלל פסקי הדין בבתי הדין לעבודה בשנים 2014-2018 והוא מגלה, שככלל יש ירידה בהיענות בתי הדין לתביעות העובדים.

על מנת להבין את ההשפעה המצרפית של מדדים אלה ניתחה מערכת דיספיוטק את המכפלה של שלושת המרכיבים (א. שכט פסוק, ב. כמות תביעות שמתקבלת מתוך סך התביעות, ו-ג. שיעור התביעה שמתקבל מתוך הסכום שנתבע) על מנת לייצר את "מדד דיספיוטק" להיענות לזכויות העובדים שמדגים ירידה בהיענות בתי הדין לעבודה לתביעות העובדים.

כנראה לא ניתן לייחס הסבר אחד למגמה של שחיקת זכויות העובדים בבתי הדין לעבודה וניתן לשער גורמים אחדים שיכולים להסביר את התופעה: למשל, ייתכן שיש ירידה בסכומי התביעה שמוגשים לבתי הדין לעבודה. נתון זה לא נבדק אמנם במערכת דיספיוטק אבל להנהלת בתי המשפט יש בוודאי נתון זה והיא יכולה לאששו או להפריכו. בנוסף ייתכן שהעומס בבתי הדין לעבודה מביא למצב שהעובדים התובעים מצליחים פחות לשאת בנטל ההוכחה המוטל עליהם, לאור לחץ הזמן. בנוסף, המגמה הפוליטית של חיזוקה של הכלכלה החופשית, משמעה בעולם יחסי העבודה, חיזוקם של החזקים (המעסיקים) והחלשת החלשים (העובדים). 

bottom of page